بازاریابی خدمات یا سرویس مارکتینگ (Service Marketing) برای شرکت های خدماتی بسیار حائز اهمیت است. اطلاعات مارکتینگ خدمات را از دانشنامه استراتژی فمیلی مطالعه کنید.